ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

(หน่วย: พันบาท)

  2558 2557 2556 2555 2554
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 6,820,532 7,148,267 7,029,780 6,626,350 4,466,803
รายได้จากการรับประกันภัย 6,549,464 6,893,477 7,145,007 5,480,582 4,461,114
กำไรจากการรับประกันภัย 451,382 504,143 702,094 555,912 328,591
รายได้จากการลงทุนและรายได้อื่น 326,993 270,606 293,241 132,627 178,490
กำไรสุทธิ 360,213 416,765 543,757 294,700 78,004
สินทรัพย์รวม 15,071,806 15,125,799 14,547,504 17,814,591 20,017,563
หนี้สินรวม 11,902,088 11,903,408 11,441,321 15,049,746 17,655,114
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,169,718 3,222,392 3,106,183 2,764,845 2,362,449
จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้น) 37,695,870 37,695,870 37,695,870 37,695,870 37,695,870
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 9.56 11.06 14.42 7.82 2.18
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท) 84.09 85.48 82.40 73.35 62.67
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) * 9.50 10.50 10.50 4.00 1.90
จำนวนพนักงาน (คน) 955 904 796 738 647
อัตราส่วนสภาพคล่อง           
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.87 0.87 0.86 0.90 0.92
อัตราหมุนเวียนเบี้ยประกันค้างรับ (วัน) 56.25 52.75 44.96 37.13 39.41
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร          
Retention Rate (%) 104.14 103.70 98.39 120.91 104.39
อัตราการจ่ายค่าสินไหมทดแทน (%) 65.27 63.72 63.93 59.66 65.77
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 6.62 7.05 9.99 8.39 7.36
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกัน (%) 31.29 31.30 29.51 34.25 32.12
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (%) 4.04 3.25 3.76 1.98 3.15
อัตราเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (เท่า) 2.13 2.26 2.39 2.58 2.07
อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.24 5.82 7.31 5.25 1.75
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 11.27 13.17 18.52 11.50 3.61
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน          
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์  (%) 2.19 2.37 3.15 1.56 0.59
อัตราการหมุนของสินทรัพย์  (เท่า) 0.42 0.41 0.43 0.30 0.34
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน          
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.75 3.69 3.68 5.44 7.47
Policy Liability to Capital Fund (เท่า) 3.24 3.18 3.17 4.95 6.93
อัตราส่วนเงินสำรองต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.42 1.40 1.36 1.54 1.22
อัตราส่วนเงินสำรองต่อสินทรัพย์ (%) 29.85 29.74 29.05 23.83 14.43
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 99.42 94.97 72.79 51.17 87.16

* เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

ข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

ปี 2560
ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลด

ปี 2559
ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลด

ปี 2558
ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี
ปี 2559 ดาวน์โหลด
ปี 2558 ดาวน์โหลด