You are here

ร่วมงานกับเรา

ติดต่อแผนกจ้างงาน ฝ่ายบุคคล

ส่ง Resume ของคุณมาที่

Careers with Safety Insurance

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่การตลาด/Account Executive

ลักษณะงาน

 • ประสานงานและให้บริการลูกค้า
 • ออกเยี่ยมเยียน พบปะลูกค้า (เพื่อสร้างความสัมพันธ์และให้บริการ)
 • พิจารณาภัยและเสนอเบี้ยประกันภัย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
 • มีความกระตือรือร้น อดทนต่อความกดดัน และรักการบริการ
 • พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

 

Programmer

ลักษณะงาน

 • ดูแลระบบและโปรแกรมในบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย-หญิง อายุ 21-30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเขียนโปรแกรมได้ /หรือมีพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรม
 • พร้อมเรียนรู้ และมีความกระตือรือร้น
 • สามารถเขียนโปรแกรมภาษา Progress หรือ Lotus Notes จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล

ลักษณะงาน

 • คีย์ข้อมูลสินไหมลงในระบบ
 • คีย์ข้อมูลเพื่อออกกรมธรรม์ประกันภัย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 22-30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปวช. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • มีความรอบคอบ ถี่ถ้วน
 • คุ้นเคยกับคอมพิวเตอร์และพิมพ์คล่อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

 

เจ้าหน้าที่สินไหมทั่วไป

ลักษณะงาน

 • ตรวจสอบเอกสาร ข้อมูล และรายงานเพื่อประเมินค่าสินไหมส่วน Non-motor (ประกันภัยด้านวิศวกรรมและการก่อสร้าง ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันอัคคีภัย ประกันภัยการขนส่งทางทะเล)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ปานกลาง
 • มีความสามารถติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี และมีความละเอียดรอบคอบ
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 0-3 ปี

 

เจ้าหน้าที่รับประกันภัย

ลักษณะงาน

 • พิจารณาภัยหรือความเสี่ยงตามแนวนโยบายของบริษัท

 • คำนวณเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับภัย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 22-25 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถิติประยุกต์, คณิตศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สนใจหาความรู้อย่างสม่ำเสมอและชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ

ลักษณะงาน

 • ออกตรวจสอบอุบัติเหตุและให้ความช่วยเหลือลูกค้าในพื้นที่เกิดเหตุ
 • เก็บข้อมูลความเสียหายอย่างละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติซ่อม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 21-30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไปหรือวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักการบริการ
 • มีไหวพริบ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีทักษะการเจรจา
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ /รถยนต์  
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

 

เจ้าหน้าที่ประเมินราคา

ลักษณะงาน

 • พิจารณารายละเอียดการขอซ่อม
 • ตรวจสอบความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 • รับผิดชอบเคลมและขออนุมัติซ่อมรถให้กับลูกค้าตามความเหมาะสม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 22-30 ปี
 • จบการศึกษาปวส.หรือปริญญาตรีทุกสาขา
 • หากมีความรู้เรื่องอะไหล่รถยนต์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์