You are here

ประวัติบริษัท

บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2484 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกวงการธุรกิจประกันภัยของประเทศ  กรรมการชุดแรกของบริษัทฯ คือ หลวงประเจิดอักษรลักษณ์ เป็นประธานคณะกรรมการ และนายหลุย พนมยงค์ เป็นกรรมการผู้จัดการคนแรก สำนักงานแห่งแรกตั้งรวมอยู่กับธนาคารแห่งเอเซียฯ ณ     ถ.เจริญกรุง กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2520 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2536 บริษัทฯ เพิกถอนการจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2551

บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดในระหว่างปี ได้แก่ Insurance Australia Group Limited ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลีย และผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ บริษัท เอ็นเอชซีที จำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 50) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและ IAG International Pty Limited (ถือหุ้นร้อยละ 49) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลีย

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการรับประกันวินาศภัย

 

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

        คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูลแลกิจการ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวโดยได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวต่อผู้มีส่วนได้เสียภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการด้วยดีตลอดมา

 

จรรยาบรรณธุรกิจ

        บริษัทมีแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม เพื่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม

 

วิสัยทัศน์

        กระชับฉับไวด้วยเทคโนโลยีที่มีศักยภาพก้าวลํ้าทันสมัย

 

กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

        มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยมีการจัดทำงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำหนดนโยบายคู่มืออำนาจการดำเนินการ คู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ระเบียบปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทุกธุรกรรมที่สำคัญเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างครบถ้วน โดยระเบียบปฏิบัติของบริษัท จะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและข้อกำหนดห้ามพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทรวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน