ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

(หน่วย: พันบาท)

  2559 2558 2557
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 6,036,438 6,820,532 7,148,267
รายได้จากการรับประกันภัย 6,088,968 6,549,464 6,893,477
กำไรจากการรับประกันภัย 408,960 451,382 504,143
รายได้จากการลงทุนและรายได้อื่น 243,844 326,993 270,606
กำไรสุทธิ 279,598 360,213 416,765
สินทรัพย์รวม 14,518,348 15,071,806 15,125,799
หนี้สินรวม 11,354,032 11,902,088 11,903,408
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,164,316 3,169,718 3,222,392
จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้น) 37,695,870 37,695,870 37,695,870
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 7.42 9.56 11.06
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท) 83.94 84.09 85.48
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) *7.50 9.50 10.50
อัตราส่วนสภาพคล่อง       
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.88 0.87 0.87
อัตราหมุนเวียนเบี้ยประกันค้างรับ (วัน) 53.77 56.25 52.75
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร      
Retention Rate (%) 99.14 104.14 103.70
อัตราการจ่ายค่าสินไหมทดแทน (%) 68.17 65.27 63.72
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 6.77 6.62 7.05
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกัน (%) 30.20 31.29 31.30
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (%) 3.16 4.04 3.25
อัตราเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (เท่า) 1.91 2.13 2.26
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.42 5.24 5.82
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.83 11.27 13.17
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน      
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์  (%) 1.89 2.19 2.37
อัตราการหมุนของสินทรัพย์  (เท่า) 0.43 0.42 0.41
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน      
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.59 3.75 3.69
Policy Liability to Capital Fund (เท่า) 3.00 3.24 3.18
อัตราส่วนเงินสำรองต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.47 1.42 1.40
อัตราส่วนเงินสำรองต่อสินทรัพย์ (%) 32.14 29.85 29.74
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) *101.12 99.42 94.97

* เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

ข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

ปี 2561
ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลด

ปี 2560
ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลด

ปี 2559
ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลด

ปี 2558
ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี
ปี 2559 ดาวน์โหลด
ปี 2558 ดาวน์โหลด