ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล

ให้ความคุ้มครองสินค้าในระหว่างขนส่งจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งเนื่องจากภัยอันตราย และความเสียหายต่อสินค้าที่ทำการขนส่งไม่ว่าโดยทางเรือ ทางอากาศ ทางบก หรือทางพัสดุภัณฑ์ไปรษณีย์

การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

ความรับผิดตามกฏหมายของผู้เอาประกันภัยในความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้าของของที่ผู้เอาประกันภัยรับขน

กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าขนส่งภายในประเทศ

กรมธรรม์ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินที่เอาประกันภัยในช่วงการขนส่ง ที่เป็นเจ้าของสินค้า

การประกันภัยตัวเรือ

รับประกันภัยตัวเรือ (โครงสร้าง) เครื่องยนต์ของเรือ และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ของเรือ