You are here

การประกันภัยตัวเรือ

การประกันภัยตัวเรือคืออะไร

รับประกันภัยตัวเรือ (โครงสร้าง) เครื่องยนต์ของเรือ และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ของเรือ

เหมาะสำหรับ

เจ้าของเรือ

ความคุ้มครอง

ภัยทางทะเล แม่น้ำ ทะเลสาบ หรือน่านน้ำอื่นอันอาจเดินเรือได้
อัคคีภัย ภัยระเบิด
การลักทรัพย์โดยใช้ความรุนแรงซึ่งเกิดจากบุคคลภายนอกเรือ
การโยนสินค้าทิ้งทะเล
โจรสลัด
อุบัติเหตุหรือความล้มเหลวในการติดตั้งเครื่องมือปรมาณูหรือเตาปฏิกรณ์ปรมาณู
การชนกับอากาศยานหรือวัตถุอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือวัตถุที่หล่นลงมาจากท้องฟ้า ยานพาหนะทางบก หรือ อุปกรณ์และสิ่งติดตั้งของอู่เรือหรือท่าเทียบเรือ
ภัยจากแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ฟ้าผ่า
อุบัติเหตุในการเคลื่อนย้ายหรือในการขนสินค้าหรือเชื้อเพลิงขึ้นหรือลงจากเรือ
การระเบิดของหม้อน้ำ การแตกหักของเพลาเรือ หรือ ความบกพร่องซึ่งแฝงอยู่ในตัวเรือหรือเครื่องจักร
ความประมาทของนายเรือเจ้าหน้าที่ ลูกเรือ หรือผู้นำร่อง
ความประมาทของผู้ซ่อมแซมเรือ ผู้เช่าเรือ ในกรณีที่ผู้ซ่อมเรือดังกล่าวมิได้เป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้