You are here

กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าขนส่งภายในประเทศ

กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าขนส่งภายในประเทศ (แบบระบุภัย)
คืออะไร

กรมธรรม์ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินที่เอาประกันภัยในช่วงการขนส่ง ที่เป็นเจ้าของสินค้า

เหมาะสำหรับ

เจ้าของสินค้าเป็นผู้ทำประกันภัย

ความคุ้มครอง

อัคคีภัย ภัยระเบิด หรือฟ้าผ่า
ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งประสบอุบัติเหตุชนหรือโดนกับยานพาหนะอื่น หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกยานพาหนะ รวมถึง หัวลากหรือหางลากของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งนั้นเอง
เรือจมหรือเรือเกยตื้น เครื่องบินตก รถพลิกคว่ำหรือรถไฟตกราง

ภัยเพิ่มพิเศษที่ได้ระบุไว้ชัดเจนในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย