You are here

การประกันภัยสำหรับธุรกิจหยุดชะงักล่วงหน้า

การประกันภัยสำหรับธุรกิจหยุดชะงักล่วงหน้าคืออะไร

คุ้มครองผู้เอาประกันภัย กรณีที่ผู้เอาประกันภัยสูญเสียผลกำไรขั้นต้นที่คาดไว้ ตามสัญญาว่าจ้างงาน ซึ่งเป็นผลจากเหตุคาดไม่ถึง เช่น ไฟไหม้ หรือสาเหตุใดที่คุ้มครอง

เหมาะสำหรับ

บริษัททั่วไป

ลักษณะเด่น

  • คุ้มครองความสูญเสียผลกำไรขั้นต้นที่คาดไว้