You are here

การประกันอัคคีภัย

การประกันอัคคีภัยคืออะไร

คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้เอาประกัน เช่น อาคารสิ่งปลูกสร้าง ตึก เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ตกแต่ง คลังสินค้า เครื่องจักร หรืออื่นๆ อันเนื่องมาจากสาเหตุ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิดของการใช้ก๊าซที่ใช้สำหรับทำแสงสว่าง หรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น

เหมาะสำหรับ

บริษัททั่วไป

ลักษณะเด่น

  • ให้ความคุ้มครองต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด