You are here

ประกันอัคคีภัย

TAKING THE HEAT OFF YOU

ประกันอัคคีภัยคืออะไร

ประกันอักคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย เป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองอาคารบ้านอยู่อาศัย จากภัยต่างๆทั้งสาเหตุจจากไฟไหม้ และภัยอื่น ๆ

เหมาะสำหรับ

เจ้าของบ้านที่ต้องการประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย

ความคุ้มครอง

ไฟไหม้ แต่ไม่รวมถึงความเสียหาย :-

               1.1     จากแรงระเบิด อันเป็นผลมาจากไฟไหม้ เว้นแต่แรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย

               1.2     โดยตรงหรือโดยอ้อมจากแผ่นดินไหว

               1.3     ต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจาก 

                         1.3.1 การบูดเน่าหรือการระอุตามธรรมชาติ หรือ การลุกไหม้ขึ้นเอง เฉพาะที่เกิดจากตัวทรัพย์สินนั้นเองเท่านั้น หรือ

                         1.3.2 การที่ทรัพย์สินนั้นอยู่ในระหว่างกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งใช้ความร้อนหรือการทำให้แห้ง

 ฟ้าผ่า 

แรงระเบิดของแก๊ส ที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น  แต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหว

ความเสียหายเนื่องจากภัยเพิ่มพิเศษ ที่ได้ระบุไว้ชัดเจนในกรมธรรม์ ในระหว่างระยะเวลาที่ได้เอาประกันภัยตามที่ได้ระบุในตารางกรมธรรม์ซึ่งรวมถึงช่วงเวลาที่ผู้รับประกันภัยได้ตกลงต่ออายุสัญญาประกันภัยด้วย   (หากมี) บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงในขณะเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย หรือเลือกที่จะทำการสร้างให้ใหม่ หรือซ่อมแซมให้คืนสภาพเดิม หรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด  หรือบางส่วน