You are here

ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

เดินทางปลอดภัย สุขใจวันหยุด

ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางคืออะไร

อุ่นใจทุกครั้งที่เดินทางไม่ว่าจะเป็นวันหยุดพักผ่อน หรือการเดินทางเพื่อการทำธุรกิจ ด้วยประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางจากประกันคุ้มภัย

เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ต้องการเดินทางที่มีอายุระหว่าง 1-85 ปี

ลักษณะเด่น

  • คุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วโลก ในระหว่างการเดินทาง
  • ผู้เอาประกันภัยจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินทุนประกันภัยในแผนต่างๆที่ที่เลือกซื้อ
  • ในกรณีสูญเสียอวัยวะสำคัญหรือทุพพลภาพถาวร ให้ความคุ้มครองตามทุนประกันที่ท่านเลือกซื้อ
  • ในกรณีสูญเสียชีวิต ทายาทของท่านจะได้รับเงินชดเชยตามทุนประกันที่ท่านเลือกซื้อ