You are here

ประกันภัยการเดินทางร่วมทาง

Your Worldwide Travel Companion

ประกันภัยเดินทางร่วมทางคืออะไร

อุ่นใจทุกครั้งที่เดินทางต่างประเทศด้วยแผนประกันภัยเดินทางร่วมทางกับความคุ้มครองแบบพร้อมสรรพ อีกทั้ง กรมธรรม์ยังใช้เป็นเอกสารประกอบขอวีซ่าของประเทศในแถบยุโรป (SCHENGEN VISA) ได้

Safety Insurance is one of the recognized Insurance Company which accepted by the Embassies of the Schengen Countries in Bangkok

เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งมีอายุ 1-75 ปี
ผู้ที่ต้องการเอกสารประกอบการขอวีซ่าของประเทศในแถบยุโรป (Schengen Visa)

เงื่อนไขการรับประกัน

ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 90 วัน ทั้งกรณีเป็นกรมธรรม์รายปีและรายเที่ยว

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไปประเทศดังต่อไปนี้ อัฟกานิสถาน, แอฟริกา (ยกเว้น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ อียิป โมรอคโค เคนยา นามิเบีย และบอสวานา) อาเซอร์ไบจัน คิวบา อินเดีย อิรัก เคอร์กิสถาน เลบานอน ลิเบีย นิการากัว เกาหลีเหนือ ปากีสถาน ปาเลสไตน์ ไซเรีย ทาจิสถาน เตอร์กเมนสิถาน และ อุสเบกิสถาน

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง ข้อตกลงคุ้มครอง เงื่อนไขทั่วไป ข้อกำหนด ข้อยกเว้นให้เป็นไปตามไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเดินทางร่วมทาง

 

ดาวน์โหลด เงื่อนไขความคุ้มครอง

ลักษณะเด่น

 • การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย
 • การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ
 • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 • การยกเลิกการเดินทาง
 • ความล่าช้าในการเดินทาง
 • การพลาดการต่อเที่ยวบิน
 • การลดจำนวนวันเดินทาง
 • การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (เกิน 12 ชั่วโมง)
 • ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว
 • ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินส่วนตัว
 • การสูญหายหรือเสียหายของเอกสารการเดินทาง
 • การเยี่ยมไข้
 • การส่งผู้เยาว์กลับประเทศ
 • การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ
 • การชดเชยเงินสดระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย (สูงสุดไม่เกิน 20 วัน)